Szabályszegés Bejelentés-rendszer (SZABE)

Ön egy súlyos szabályszegést szeretne a SZABE-n keresztül bejelenteni?*
 
A bejelentésem összeállítása előtt a jelen weboldal használatával elkészített bejelentésem során a saját felelősségemre megadásra kerülö személyes adataim rögzítésére, feldolgozására és használatára vonatkozóan áttanulmányoztam az Adatvédelmi tájékoztatóban, a Cookie-szabályokban továbbá a bejelentőt és az érintettet megillető védelemmel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat.
 
Ön szeretne Anonym maradni?*
 
 
+
 
 
 
 
Egyéb jogviszony*:
A Vokswagen Konszern melyik leányvállalatánál történt a súlyos szabályszegés?*
Egyéb leányvállalat*:
A megnevezett leányvállalat melyik részlegénél történt a súlyos szabályszegés?*
 
Kérjük, nevezze meg a súlyos szabályszegést elkövető személy(eke)t és beosztásukat!*
 
Ön szerint a megjelölt leányvállalat felső vezetése is érintett a súlyos szabályszegésben?*
 
Ha igen, úgy nevezze meg a személyt:
 
Ön szerint a megjelölt leányvállalat vezetése tud a súlyos visszaélésről?*
 
Ön hogyan szerzett tudomást erről a súlyos szabályszegésről?*
Egyéb módon*:
 
Ön szerint mennyi lehet a súlyos szabályszegéssel okozott kár?*
Az Ön által észlelet súlyos szabályszegés az alább felsoroltak közül leginkább melyikre illik?
Kérjük lejölje azt be!*
 

Valaki megveszteget vagy valakit megvesztegetnek. Egy harmadik személynek kötelezettsége megszegéséért előnyt ajánlanak fel vagy előnyt biztosítanak, illetve valaki a saját beosztásának kihasználásával aránytalan előnyt fogad el vagy aránytalan előnyt követel.

Példák:
Egy munkavállaló pénzt fizet egy hivatalnoknak azért, hogy az az engedélyt hamarabb megadja. Egy beszállító meghívja a vállalat egyik döntéshozóját egy utazásra ezért, hogy továbbra is „az üzletben maradjon”. Az egyik üzleti partner a vállalat egyik munkavállalójának, aki egy megbízatás odaítéléséről dönt, aránytalan ajándékot juttat azért, hogy ő, illetve a cége előnyben részesüljön.

Tilosak a versenykorlátozó rendelkezések, valamint a vállalkozások közötti összehangolt magatartás.
Itt szó lehet olyan rendszeres egyeztetésekről amelyek témája az árak, az ármeghatározás, a piac-, az ügyfelek vagy a területek felosztása, a megrendelések, a termékmennyiségek és termékkvóták, a stratégiák, a bojkottok, stb. De szó lehet a verseny szempontjából releváns információk nem megengedett cseréjéről, vagy a piaci erőfölénnyel való visszaélésről is.

Példák:
Egy pályázatkiírásnál az ajánlattevők egymás között egyeztetnek azért, hogy egy meghatározott pályázó nyerjen. A szolgáltatók bizalmas információkhoz jutnak hozzá a többi versenytársról azért, hogy a kínálatukat ennek megfelelően sikert kecsegtetően tudják kialakítani. Klasszikus kartell eset például az áregyeztetés, az árkartell vagy ajánlattételi kartell, azaz az árban való megegyezés a piacfelosztás céljából, vagy a földrajzi kartell, azaz egy piac földrajzi felosztása a szolgáltatók között.

Ide tartoznak egyrészről a környezetvédelem elleni bűncselekmények, mint például a káros anyagok szakszerűtlen kezelése, az illegális szemétlerakás, az anyagok nem megengedett kibocsátása amely által a víz, a talaj vagy a levegő kémiai vagy fizikai összetétele tartósan megváltozik
Emellett iIde tartozik a gépjárművek típusengedélyeire és homologizációjára vonatkozó szabályok megsértése is.

Példák:
a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos környezeti károk; kémiai anyagok vizekbe vagy a csatornarendszerbe történő kieresztése; a talaj (használt) olajjal történő szennyezése.

Ide tartozik a számviteli szabályok, így különösen a könyvelésre és a mérlegkészítésre, a beszámoló vizsgálatára, illetve a számvitel vagy mérlegkészítés belső kontrolljára vonatkozó szabályozok megsértése.

Példák:
Jelentős nagyságú valótlan adatok a pénzügyi jelentésekben a forgalommal, pénzüggyel, készletekkel, kiadásokkal, befektetett eszközökkel, tranzakciókkal vagy egyéb pénzügyileg releváns információkkal kapcsolatban. Jogszerűtlen készpénz, könyv szerinti vagy banki tranzakciók lebonyolítása. Tényállások eltitkolása a számviteli folyamatokra vagy könyvelőkre gyakorolt tisztességtelen befolyás útján. Valótlan adatok leaigazolása a könyvelésben.

A munkahelyi egészség és biztonsági előírások megszegése.
Ide tartoznak a következő tevékenységek és mulasztások:

 • egy munkavállaló egészsége vagy munkaerejét veszélyeztetik;
 • a munkavédelmi előírások folyamatos és rendszeres megsértése,
 • egy adott munkaválló más munkavállaló vagy elöljáró általi nem kért vagy nem kívánt módon történő szóbeli vagy testi megközelítése,
 • az adott munkatárs más munkatársa vagy elöljárója általi kínzása, zaklatása, sértegetése vagy vele szemben hasonló magatartás tanúsítása
 • egy munkavállaló nemére, vallására, faji hovatartozására vagy hitére tekintettel történő hátrányos megkülönböztetése

Példák:
létesítmények szabálytalan működtetése; hiányzó biztonsági előírások; a maximális túlóraszám rendszeres túllépése; szexuális zaklatás; ellenséges viselkedés vélemény vagy meggyőződés miatt; külföldiekkel szembeni ellenséges viselkedés.

Tájékoztató:
A személyes témákra - mint például a molesztálás, a hátrányos megkülönböztetés vagy a zaklatás - vonatkozó megkeresések vagy bejelentések feldolgozása rendszerint az illetékes személyzeti részleggel vagy az ügyvezetéssel szoros együttműködésben történik.
Erre tekintette kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a személyes témákra vonatkozó bejelentése megküldése előtt mérlegelje az elöljárójával, az Önért felelős személyzeti részleggel vagy az ügyvezetéssel való egyeztetés lehetőségét.

Példák:
raktári áruk eltulajdonítása; túlzott költségkimutatást nyújt be a munkavállaló a többlet visszatartása érdekében; ügyfelek vagy munkavállalók adatainak tiltott megőrzése vagy továbbadása; adósikkasztás; áruk szállítása az export ellenőrzés szerint listázott személyeknek megfelelő engedély hiányában; egy mostanáig ismeretlen ügyfél egy nagy megrendelést készpénzben szeretne fizetni.

Kérjük, írja le az Ön által észlelt súlyos szabályszegést olyan részletesen amennyire csak lehet.*

Segíthet ha az leírásnál figyelembe veszi az alábbi kérdéseket:

 • Pontosan mely vállalati szabályzatot, irányelvet illetve mely jogszabályi előírást sértettek meg?
 • Ki követte el ezt a súlyos szabályszegést ?
 • Mikor történt ez a súlyos szabályszegés?
 • Hol is történt ez a súlyos szabályszegés?
 • Mi is történt pontosan?
 • Mivel lehet ezt a súlyos szabályszegést bizonyítani (dokumentálni)?
 
Amennyiben Ön rendelkezik olyan dokumentummal amely az Ön által jelenetetteket alátmasztja úgy az a leggyakrabban használt fájlfomátumok valamelyikében feltölthető.
Nyilatkozat*:

Alulírott, mint bejelentő kijelentem hogy

 • a jelen bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekem fűződik,
 • a jelen bejelentésben leírt körülmények valósak illetve alappal feltételezem hogy azok valósak,
 • a jelen bejelentést jóhiszeműen teszem,
 • tudomással bírok a panaszok és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény
  • amennyiben a jelen bejelentésem rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt tartalmaz és
   • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, úgy személyes adataim az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadásra kerülnek,
   • alappal valószínűsíthető hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozok úgy személyes adataimat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervek vagy személyek kérelmére át kell adni.
  • amennyiben a jelen bejelentésem az információs önrendelkezési jogról és az informá-ciószabadságról szóló törvény 2011. évi CXII. törvényben meghatározott különleges adatot különleges adat.docx tartalmaz, úgy azok a bejelentés feldolgozása előtt törlésre kerülnek,
  • amennyiben a jelen bejelentésem a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges vagy/és a Panasztörvény szerint nem kezelhető adatokat tartalmaz úgy azok a bejelentés feldolgozása előtt törlésre kerülnek,
  • a jelen bejelentésemben foglaltak kivizsgálását mellőzhetik mennyiben
   • a jelen bejelentésem egy általam korábban tett bejelentés tartalmával egyező, vagy
   • a jelen bejelentésemben foglaltak 6 hónapnál régebbi eseményekre vonatkoznak, vagy
   • a jelen bejelentésem alapján a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, továbbá
   • a jelen bejelentésemet név nélkül teszem meg - vagy személyemet nem lehet beazonosítani
 

*A csilaggal jelölt mezők megadása szükséges a bejelentés elküldéséhez.